__________________________________________________
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ រវាងអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ
អំពី "ការរៀបចំតារាងអាទិភាព"
របស់ជំរឿនទូទៅប្រជាជនកម្ពុជា​ ឆ្នាំ ២០១៩
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ អង្គការ UNFPA, 08/08/2018

 

_________________________________________________________
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីអង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩
Consultation Meeting on 2019 Cambodia Inter-censal Agricultural Survey
CIAS2019/ការអនុវត្តគម្រោង AGRIS,​ 11/07/2018

 

    

_________________________________________________________
Cambodia to Implement the IMF’s Enhanced General Data
Dissemination System Press Release, April 27, 2018
Contact person: Mr. Keo Chettra, Director of Department, Tel: 855-12-881 102

Read    Download

 

_________________________________________________________
កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោកជំទាវ ហង់ លីណា
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
ស្តីពី "ការធ្វើ​ជំរឿន​ប្រជាជន​ ​ឆ្នាំ​ ២០១៩"
- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ១

- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ២